مسابقه موتور سواری

موتور سواری در فضای امن و هیجان انگیز در پیست موتور سواری برگزار می شود. در این ورزش هیجان انگیز ایمنی حرف اول را می زند استفاده از گردنبند وکمربند و کلاه برای جلوگیری از آسیب دیدگی در نخاع و گردن و سر ضروری است.