«شکرا لایران» ترانه هنرمندان فلسطینی برای تشکر از ملت ایران

قدردانی هنرمندان غزه از مردم ایران با انتشار قطعه شکرا لایران
من غزةَ مهدِ الشجعان .. نهدیکَ سلاما یا إیران
هو دمُ الشهداءِ ینادی .. شکرا یا أرضَ الفرسان
شکرا لایران؛ نماهنگ تشکر هنرمندان فلسطینی از ملت ایران
www.aqmare-monire.ir