ذکر در زورخانه

ورزش زورخانه ای و پهلوانی در استان یزد از ارزش قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده است به گونه ای که قریب که 60 زورخانه و 3000 نفر ورزشکار شناخته شده در این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند . اقای ارزانش رئیس هیات ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی از جذابیتهای این رشته ورزشی و نقش ذکر مرشد در تربیت نفس ورزشکاران میگوید .