ورزش دو نفره با چوب

این حرکات با استفاده از یک تکه چوب انجام می شود اجرای این حرکات دو نفره بای به صورت صحیح انجام شود که هدف که تقویت عضلات قسمتی از بدن است انجام شود درتمرینات دو نفره انگیزه بیشتر است و باعث می شود که از نظر روحی همدگر را شارژکنند و دیر تر خسته شوند لذا می شود این حرکات را با اعضای خانواده انجام داد در این برنامه حرکاتی با استفاده از چوب را آموزش می دهیم دو به دو روبروی هم قرار بگیرید و سعی کنید هر دو با هم حرکت کنند به طوری که فردی که پای راست را جلو قرار می دهد فرد مقابل پای چپ را به سمت عقب قرار دهد و این حرکت را ادامه می دهیم این حرکات علاوه بر تقویت عضلات هماهنگی بین اعصاب و عضله را انجام می دهد نیارز است که یک ورزشکار در اجرای تکنیکها هماهنگی زیادی داشته باشد حرکت بعدی رو به روی هم قرار گرفتهخ و حرکت پرس سینه را انجام می دهیم آرنجها را به سمت داخل بدن جمع می کنیم و طرف مقابل مقاومت می کند و شما سعی می کنید با فشار بیشتری حرکت را انجام دهید این حرکات را می توان در ستهای مختلف انجام داد پس با یک تکه چوب می توان همان کاری که با وسایل بدنسازی انجام می شود را انجام دهید