حرکات کششی دو نفره

تنوع در حرکات ورزشی باعث می شه که شما دیرتر خسته شوید و انگیزه تون برای انجام حرکات بیشتر خواهد بود با هم ورزش کردن جذابیت بیشتری خواهد داشت و باعث می شود که یک حس رقابت سالم ایجاد بشه و بیشتر از فواید ورزش بهره مند شوید دو فرد روبروی هم می ایستند پاها به اندازه دو برابر عرض شانه باز می کنند و هر دو به سمت پایین خم می شوند مکث می کنند دوباره بلند می شوند و به سمت بالا حرکت می کنند و بعد به حالت قبل برمی گردند دقت کنید هر دو طرف پای چپ را به جلو قرار دهند و سعی کنند بدن را به هم نزدیک کنیم چند ثانیه مکث دوباره به حالت قبلی بر می گردیم این کشش بسیار خوبی در قسمت دستها ، بدن و حتی پای عقب ایجاد مشود همین کار را می توانید با پای راست و دست راست انجام دهید چند ثانیه مکث ودوباره به حالت قبلی بر گردید این کششها را می توانید درچند ست و تکرارهای متفاوت انجام دهید حرکت بعد ی زانو راخم میکنیم و یه صورت زاویه 90 بالا می آوریم دستها را روی شانه یار کمکی می گذاریم و یار کمکی زانوی ما را به طرف خودسش می کشد در این حرکت می توانید چند تکرار را با پای راست و چند تکرار را با پای چپ انجام دهید با انجام این حرکات می بینید که دو نفر به کمک همدیگه می تونن چه حرکات کششی انجام بدهند و از طرفی همدیگر را حمایت کنند