مانورهای عباس مطاف با جت اسکی

مانور های بی سابقه عباس مطاف قهرمان جت اسکی ایران در ساحل خلیج فارس .