قهرمان کشتی

سید مرتضی انوشه قهرمان کشتی از شهرستان امیدیه است ایشان در امیدیه متولد شده است -19سال سن دارد و حدودا 6سال ورزش کشتی را شروع کرده-ومقام های متعددی کسب کرده از جمله مقام قهرمانی ومدال های مختلفی بدست آورده اند.....