طعم پرواز با چتر

پرواز خوب با چتر بر روی دریا و کوهستان تجربه ای که سخت بدست می آید و کسانی که از ان بهره می برند می دانند بر فراز آسمان تاختن یعنی چه