وسایل ورزشی

توسعه ورزشهای همگانی و فراهم آوردن تجهیزات ورزشی برای عموم یکی از ضرورتهای شهرنشینی است. بدلیل عمومی بودن و استفاده مکرر این تجهیزات آنها را از فلز می سازند. پرس سینه یکی از این دستگاه برای تقویت عضلات بالای سینه، بازوها و مفاصل شانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. دسته های این وسیله از لوله های فلزی ساخته می شوند. اتصالات فلزی برای متصل ساختن بخش های استوانه ای بریده و تراش داده میشود. مفاصل دستگاه بمنظور حرکت بازوها و بخش های انتقال نیرو طراحی می شوند. قطعات تولید شده حول محور اصلی دستگاه گردهم می آیند. رنگ کاری آخرین مرحله تولید است. پس از این مرحله است که کالا لفاف پیچ شده و به محل های مختلف حمل می گردد.