میاندار

ورزش های ملی هر کشوری بخشی از هویت آنهاست، هویتی که در کشورهای آسیایی که قدمت هایی چند هزارساله دارند بیشتر نمود دارد و هم از این روست که بیشتر مورد هجوم بیگانگان قرار می گیرد. این ورزش ها علاوه بر پرورش جسم، روح را تعالی می بخشند و درس ادب می دهند. ورزش های اصیل ایران یعنی چوگان، تیراندازی، اسب سواری، کشتی و ورزش باستانی هم این گونه اند، هر چند متاسفانه از این پنج ورزش تنها در دوتای آخر حرفی برای گفتن در عرصه جهانی داریم و سه ورزش دیگر را رها کرده ایم تا به نام دیگران مصادره شوند.