شطرنج زیر آب

در این ویدئو روشهای بازی شطرنج زیر آب که برای اولین بار در ایران انجام شده است به نمایش گذاشته می شود. روش اول : روش اسکوبا با دو مخزن هوا . در این روش هر کدام از بازیگران با یک مخزن هوا تنفس می کنند. روش دوم: روش اسکوبا با یک مخزن هوا. در این روش فقط یک مخزن هوا وجود دارد . هر دو بازیکن از یک مخزن هوا استفاده می کنند . هر بازیکن که میخواهد مهره ای را جابجا کند مخزن هوا را به نفر مقابل می دهد. روش سوم: روش اسکین یا غواصی سطح آب است. در این روش هر بازیکن پس از جابجایی مهره به سطح آب آمده و تنفس می کند. در این فاصله بازیکن دوم برای جابجایی مهره به زیر آب می رود.