به زودی تحریم ها لغو می شوند

لغو تحریم ها به زودی انجام میشود.