غافلگیری رانندگان به دنبال بارش ناگهانی برف در آلمان

بارش ناگهانی و سنگین برف در Hesse آلمان، رانندگان را غافلگیر کرد. به دنبال این رخداد، بسیاری از مسیرها به دلیل عدم استفاده خودروها از تجهیزات تردد در برف، مسدود شد و پلیس و آتش نشانی به ساماندهی تصادفات و سوانح پرداختند.