صحنه وحشتناک تکان خوردن ماهی در بشقاب ساشی می

«ساشی می»، نوعی غذای ژاپنی است که از خوراک دریایی خام تهیه می شود و گاهی تکان خوردن آبزیان در بشقاب، شاهدان این صحنه را می ترساند.