اجرای رقص آیینی آذربایجان توسط گروه آیلان در جشنواره حرکات آیینی تهران

گروه حرکات آیینی-سنتی و رقص آذربایجانی آیلان تهران به سرپرستی توحید حاجی بابایی، سالهاست که در زمینه این هنر آیینی کشور فعال بوده و با آموزش و اجراهای متعدد خود به پاسداری از این هنر آیینی که یادگار نیاکان است، می پردازد.
سایت گروه : www.aylandance.com