رقص زیبای آذربایجانی در تهران

گروه حرکات آیینی-سنتی و رقص آذربایجانی اوتلار تهران به سرپرستی توحید حاجی بابایی، سالهاست که در زمینه این هنر آیینی کشور فعال بوده و با آموزش و اجراهای متعدد خود به پاسداری از این هنر آیینی که یادگار نیاکان است، بپردازد.
سایت گروه : www.azeridance.com