اموزش ویدیویی ساخت کمربند زنانه

وسایل مورد نیاز: خط کش، چرم، تخته کار، خودکار چرم، قیچی، مشته طرز درست کردن کمربند زنانه: ابتدا اندازه کار را دو سانت در نظر میگیریم و به اندازه دور کمر علامتی روی چرم می زنیم. سپس آن را برش داده نوار را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم ولی این بار برش را تا انتها انجام نمی دهیم. سپس کل پهنای کار را به اندازه دلخواهمان تقسیم می کنیم. ابتدای کار را برای زیبایی بهتر به صورت تیز برش می زنیم و به صورت نوار باریک در می آوریم. اکنون دو طرف کار را به هم می چسبانیم و حلقه را به آن وصل می کنیم.