اموزش ساخت گیر تل سر

وسایل مورد نیاز: تل، نمد، الگو، چسب حرارتی، قیچی طرز درست کردن: ابتدا الگوی مورد نظر را آماده می کنیم. سپس روی تل را یک نوار باریک از نمد میگیریم و روی کار را می چسبانیم. الکنون الگو را روی نمد به رنگ دیگری درمی آوریم. البته با سه سایز متفاوت که می توان از سه رنگ متفاوت هم استفاده کرد و در نهایت با چسب روی تل می چسبانیم.