اموزش ویدیویی ساخت کیف کارت بانک و کارت سوخت

اندازه مورد نظر را برش می دهیم و به صورت شابلون و الگوهای اصلی در می آوریم. در این مرحله الگویی که برش زده بودیم روی کادر اصلی کار می اندازیم. البته بهترین روش، کار با خودکارهای ژله ای است چرا که پاک می شود. وقتی چرم را برش زده ایم یک نگهدارنده یم خواهیم که چرم به صورت ثابت روی صفحه اصلی بماند. لبه های کار را چسب زده س زا آن با مشته دور تا دور آن را تثبیت می کنیم. سپس با فاصله های یک سانتی متر، یک سانتی متر نقاطی را که مشخص کرده ایم سوراخ می کنیم. سپس نخ متناسب با رنگ چرم استفاده می کنیم و دور تا دور آن را می دوزیم.