شوت کردن توپ اشتباهی

اشتباهی به جای توپ میزنه از سر اونی که خوابیده...