جنتی : بعضی ها خیال نکنند مجلس ، برجام را تصویب کرد .

جنتی : بعضی ها خیال نکنند مجلس ، برجام را تصویب کرد بلکه برجام در شورای امنیت ملی تصویب شده بود ..... !