[اختصاصی] تمجید رئیسیان از تیم حرفه ای "دوران عاشقی"

۱۵ بهمن در برنامه هفت و اولین نشست خبری جشنواره برای فیلم "دوران عاشقی" با تمجید کارگردان اثر از گروه حرفه ای فیلمش همراه بود.