سردبیر جدید برنامه هفت زیر ذره بین پرونده تی وی پلاس

برنامه پرونده تی وی پلاس این بار حضور بهروز افخمی به عنوان سردبیر برنامه هفت را مورد بررسی قرار داده است.