خدای سلطان محمود از سلطان محمود بالاتره

داستان زیبا از عنایت خدا به مظلوم
سخنران: حجه الاسلام علیرضا توحیدلو محرم 94