نمایندگان پارلمان آلمان ، سوار بر قایق پناهجو ها

نمایندگان بوندستاگ (پارلمان مرکزی آلمان) سوار بر قایق نجات شدند تا احساس پناهجویان آواره در آب های مدیترانه را درک کنند. قایقی که برای سی نفر ساخته شده با صد و بیست نماینده بوندستاگ پر می شود و به آب انداخته می شود تا ترس پناهجویان که چند روز بدون مواد غذایی و امکانات بهداشتی منجمله توالت در دریا به سوی اروپا می آیند، برای لحظاتی بازسازی شود.