گفتگو با امیرعبداللهیان درباره حضور نظامی در سوریه

به گفته فدریکا موگرینی، رئیس اداره خارجه اتحادیه اروپا، یک انتقال سیاسی در سوریه بدون همکاری ایران و روسیه ممکن نخواهد بود. وی اظهار داشت: «اگر بخواهیم اوضاع سیاسی در سوریه بهبود یافته یک روند سیاسی آغاز شود، باید تمام مهره هایی را که بر حکومت سوریه نفوذ مستقیم دارند دخالت دهیم. به همین دلیل ایران و روسیه بسیار مهمند.»