عاقبت ریختن آشغال بیرون از ماشین...!

عاقبت ریختن آشغال بیرون از ماشین...!..چند شهروند وظیفه شناس و راننده ای که با بی توجهی تمام آشغالش را به خیابان میریزد و واکنش آنها به این اتفاق...تماشایی