کشیدن عکس انیشتین با نمک !! جالبه ببینید

ویدیو بسیار زیبا و هنری از کشیدن صورت انیشتن با استفاده نمک هستش که البته یکم کسل کننده ولی جالبه