مقابله با كرم گلوگاه انار

كرم گلوگاه از مهم ترین آفات انار در ایران است.انار همه ساله خسارت زیادی به باغات انار وارد می آورد . پروانه های آفت در اواخر بهار ظاهر شده و در محل گلو گاه انار روی پرچم ها تخم گذاری میكنند لارپ ها پس از خروج از تخم ضمن تغذیه وارد میوه های انار شده و باعث ورود عوامل میكروبی به داخل میوه و پوسیدگی میوه ها می شود . روش های كنترل كرم گلوگاه انار : بر اسا س نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی كاشمر حذف پرچم های انار پس از تشكیل میوه ها در اواخر بهار باعث پیشگیری از آلودگی میوه های انار بر آفت می شود . این روش كه با پرچم زدایی دستی انجام میگیرد . پرچم های انار را از داخل گلوگاه میوه ها هنگامی كه میوه ها به اندازه ی گردو باشند تراشیده و از بین می برد بنابراین پروانه های آفت جایی برای تخم گذاری روی میوه ها پیدا نمیكنند و میوه ها ی سالم می مانند . روش حذف پرچم های انار یك روش كاملا موثر كم هزینه و سالم برای پیشگیری از خسارت كرم گلوگاه انار است .با اجرای این روش در باغات انار ضمن جلوگیری از پوسیدگی هزاران تن میوه آلودگی محیط زیست و مسمومیت مصرف كنندگان نیز وجود ندارد و گامی در جهت تولید محصولی سالم و ارگانیك است .