آفت کرم خراط برای درختان میوه

در حال حاضر کرم خراط مهم ترین آفت درختان گردو در کشورمحسوب می شود . لارو این حشره به اغلب درختان میوه و غیر مثمر از جمله گردو ، سیب، گلابی، به ،فندق، زیتون ،زبان گنجشک ، بید مشک و نارون حمله می کند. حشره کامل پروانه ای است که عرض آن با بال های باز حدود 7-4 سانتیمتر است .بال‏ها و بدن حشره سفید رنگ و همراه با لکه های متعدد آبی متمایل به سیاهرنگ می باشد .لارو کامل در پایان رشد خود به 60-55 میلیمترمی رسد ،رنگ آن زرد روشن و بدن لارو پوشیده از تعداد زیادی نقطه های تیره می باشد . زمستانگذرانی این آفت به صورت لارو سنین مختلف در داخل دالان های لاروی ایجاد شده در تنه و شاخه می باشد. شفیرگی در بهار و تابستان اتفاق می افتد .ظهور حشرات کامل تدریجی و از اوایل خرداد تا شهریور ادامه دارد . لاروهای این حشره چوبخوار بوده و در شاخه و تنه درخت دالان‏های طولی در عمق چوب ایجاد کرده و سبب ضعف شدید درخت می شود و در صورت شدت آلودگی درخت میزبان را براحتی می خشکاند.دالان هایی که در تمام ماه های سال به وسیله لارو این آفت در داخل چوب به وجود می آید مستقیم و در حدود 40 – 30 سانتیمترمی باشد . خسارت این آفت از رگبرگ‏ها و دمبرگ ها و شاخه‏های نازک آغاز و به تدریج به شاخه‏های بزرگتر و تنه درخت انتقال می یابد.در واقع لارو های سن اول از نازکترین عضو…