مسایل فنی کاشت ذرت چیست؟

هدف از عملیات زراعى، مبارزه با علف‌هاى هرز، افزایش نفوذ پذیرى خاک نسبت به‌آب، کاستن از تبخیر آب از خاک و بالاخره تهیه بسترى نسبتاً نرم با دانه‌هاى ریز است که بذر بتواند در عمق معینى جاى گرفته با ذرات خاک و رطوبت آن تماس کافى برقرار کند. مثلاً در خاک‌هاى سنگین یا رسى یا زمین‌هایی که تحت کشت یونجه، شبدر و حبوبات بوده است انجام عملیات تهیه ی زمین در پائیز برترى دارد تا در بهار. با شخم زدن زمین در پائیز پاره‌اى از حشرات مضر از بین مى‌روند؛ انجام عملیات زراعى در پائیز در مزارعى که خاک سبک، شیب‌دار و فرسایش‌پذیر دارند توصیه نمى‌شود. ادوات زراعى مختلفى در زراعت ذرت متداول است گاوآهن برگردان‌دار از جمله ادوات اولیهٔ تهیه بذر است که در پائیز یا بهار در زمین‌هاى مسطح و مرطوب که احتمال فرسایش آبى و بادى در آنها کم است به‌کار برده مى‌شود. عملیات ثانویه ی تهیه زمین نیز معمولاً با ادواتى چون گاوآهن دیسکی، هرس فنری، هرس میخی، کولیتواتور معمولی، لیستر و غیره انجام مى‌گیرد.