دکتر محمد هادی پارسایی

وی متول سال 1309 از همدان است وی 50 سال است که به طباطت مشغول است و پزشکی را به علت خدمات اجتماعی بالایش انتخاب کرده است وی 17 سال نخست کارش را به طباطت در مناطق محروم پرداخته و به درمان مردم محروم پرداخته است وی خوشرویی و برخورد خوب و با حوصله با بیمار را از دلایل موفقیت خود می داند و همواره خود را مدیون مردم همدان دانسته و به آنان خدمت می کند وی حق ویزیت را پس از معاینه می گیردو نسخه بیمار را نیز خوش خط و خوانا می نویسد