دکتر علیرضا کوچکی

دکتر علیرضا کوچکی استاد نمونه‌ی کشور و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، از اساتید شاخص دانشکده‌ی کشاورزی می‌باشد. کتاب برگزیده‌ی سال جمهوری اسلامی ایران در سال 67 و کتاب برگزیده‌ی دانشگاه‌های کشور در سال73، ارمغان تلاش و پیگیری مستمر ایشان در عرصه‌ی پژوهش و تألیف است. دکتر علیرضا کوچکی علاوه برچاپ و ارائه‌ی 144 عنوان مقاله در نشریات وکنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی، با تألیف و ترجمه 63 عنوان کتاب و مشارکت در نگارش فصل‌هایی از کتاب‌های بین‌المللی در زمینه‌ی کشاورزی چهره‌ای موفق در عرصه‌ی ملی است. هچنین علاوه بر راهنمایی بیش از 15 عنوان پایان‌نامه‌ی دکترا و54 عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، به‌عنوان استاد نمونه‌ی کشور در سال1371برگزیده شد. بخشی از عناوین اجرایی و خدمات علمی و فرهنگی دکترعلیرضا کوچکی، رئیس مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی بدین شرح است: مدیریت موقت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1358 مدیر گروه زراعت در سال 1365 مدیر امور آموزشی دانشکده‌ی کشاورزی در سال 1362 مدیر گروه علوم زراعی در سال 1360 مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی کشاورزی از سال1370 تا 1374 عضو شورای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد عضو کمیته‌ی برنامه‌‌ریزی درسی کارشناسی ارشد عضو شورای پژوهشی دانشگاه…