دکتر محمد قریب

کتر محمد قریب از پزشکان اطفال اولیه ایران بوده است. او از بنیان گزاران مرکز طبی ایران بوده و در سال 1288 هجری خورشیدی در تهران متولد و در سال 1353 وفات یافتند. ایشان در قبرستان شیخان قم به خاک سپرده شدند.