دکتر علی نجفی - جوان ترین استاد

در سرزمین پارسیان همه نوابغی بوده اند همانند بوعلی سینا اما هم اکنون هم چنین نوجوانی در همدان زندگی می کند آقای علی نجفی جوانترین استاد دانشگاه در همدان است او از 4 سالگی به آموزش زبان پرداخته است و هو اکنون در سن 14 سالگی توانسته مدرک دکتری خود را از دانشگاه کمبریج بگیرد او فعالیت های جانبی نیز دارد و مشاور فرماندار هم هست و از نظر اخلاقی هم الگویی نمونه است