پیرامون میوه ها

برای تشخیص گلابی سالم آن را بین انگشتانتان قرار دهید و آن را فشار دهید تا از آن آگاه و مطمئن شوید.برای تشخیص گریپ فروت رسیده،به انتهای آن یعنی قسمتی که به ساقه متصل می شود توجه کنید؛این قسمت باید برآمده ناصاف و پرچین باشدوهر چقدر پوست این میوه ضخیم تر باشد آبدارتر می باشد.برای نگه داری موز آن را لای روزنامه پیچیده و در یخچال نگه داری کنید.اگر موزی که خریداری کرده اید بیش از حد رسیده باشد و فعلا به آن نیاز ندارید؛می توانید آنها را در فریزر بگذارید.برای تشخیص تازگی انگور،آن را به آرامی تکان دهید که اگر دانه ای بر زمین افتاد انگور تازه نیست.