فرزاد حسنی و سیاوش خیرابی در میان کودکان معلول کهریزک

در روز جهانی کودک، تعدادی از هنرمندان خوب و با معرفت کشورمان همچون فرزاد حسنی، امیرحسین رستمی، سیاوش خیرابی، حدیث میر امینی و پندار اکبری از تهران به سمت کرج راه افتادند تا به دیدار کودکانی بروند که در آسایشگاه کهریزک کرج تحت مراقبت هستند و به علت بیماری روزهای دردناکی را تجربه می کنند. گزارش تی وی پلاس از این دیدار انسان دوستانه هنرمندان با کودکان معصوم این خیریه را ببینید