یک زن واقعا بی خیال موتور تصادف

زن واقعا بی خیال که درمدتی کمتر از یک دقیقه دو بار نزدیک بود موجب سانحه ای شود. تایلند. زن بدون توجه به اینکه موتورسواران در تاکسی را باز می کند تا پیاده شود. یک موتورسوار با واکنشی آنی از برخورد با در تاکسی اجتناب می کند. زن سپس بدون توجه به اطراف از عرض خیابان عبور می کند که یک موتورسوار از فاصله چند سانتی متری اش می گذرد / دانلود ویدیو کلیپ شانس