توسری خوردن سگ از پستچی خشمگین فیلم

جام جم نما: پستچی باید بسته ای را داخل صندوق پستی خانه ای بیاندازد اما سگ خانه پارس کنان می خواهد از لای میله ها مانع کارش شود. پستچی هم که حرصش درآمده است بسته ای را که در دست دارد دو سه بار به سر سگ می کوبد. سگ نالان نزد صاحبش رفته و بعد با مظلوم نمایی جلوی در خانه دراز می کشد تا بلکه صاحبش انتقام او را بگیرد