اشتباه مرگبار سوزنبان

موانع در یک گذرگاه ریلی به نشانه عبور قطار پاین آمده و وسایل نقلیه متوقف می شوند. آنگاه بدون اینکه قطاری عبور کند موانع دوباره بالا رفته و راه برای عبور وسایل نقلیه باز می شود اما در همان زمان قطاری با سرعت از گذرگاه ریلی عبور می کند. این اشتباه سوزنبان یا در واقع مسئول کامپیوتری خطوط ریلی این شهر که ظاهرا در چین است، یک اشتباه مرگبار محسوب میشود