اگر میتوانستید چگونه جهان را تغییر می‌دادید؟

شما اگر میتوانستید چگونه جهان را تغییر میدادید؟