مراحل ساخت هواپیمای بوئینگ ۹-۷۸۷

شرکت هوایی British Airways نخستین هواپیمای ۷۸۷-۹ Dreamliner ناوگان خود را از بوئینگ دریافت کرد. این ویدئو مراحل ساخت این هواپیما را نمایش می دهد.