انیمیشن دیرین دیرین: سیگار

از قدیم گفتن ترک عادت موجب مرض است. اما چرت گفتن! چون در مورد سیگار، ترک عادت موجب جلوگیری از مرض است!