انیمیشن دیرین دیرین: هاپچی

هاپچی به جای عطسه تو صورت همدیگه، تو صورت دستمال عطسه کنیم.