تصادفات رانندگی خطرناک

بیشتر تصادفات رانندگی تنها در چند ثانیه رخ می دهند به طوری که رانندگان هنگام مواجه شدن با صحنه های خطرناک، برای فکر کردن و تصمیم گرفتن زمان کافی ندارند. در این میان، تنها راننده هایی که تجربه و اطلاعات کافی دارند یا دوره های تئوری یا آموزش تکمیلی رانندگی را سپری کرده اند، می توانند درست تصمیم گیری کرده و با عکس العمل سریع از خطر بگریزند.
منبع: 55 آنلاین