اجرای یکی از آهنگهای مرحوم پاشایی

اجرای آهنگ مرتضی پاشایی درکلاس درس