دوقلوهای بهم چسبیده پس از جدایی

دوقلوهای بهم چسبیده که نزدیک بود از دنیا بروند، حالا یاد میگیرند که چگونه جدا از هم زندگی کنند.