حمله قوچ پشمالو به پهباد

حمله قوچ پشمالو به پهباد تصویر برداری هواپیماهای بدون سرنشین را به گرفتن برخی از عکس های شگفت انگیز از رفتار حیوانات کمک کرده است. با این حال، همه موجودات خوشحال هستند که این وسایل پرنده کمی بیش از حد برای نزدیکی و حمله کوچک هستند. اغلب هواپیماهای بدون سرنشین می تواند فرار کنند ولی در برخی مواقع این حمله ها غافلگیر کننده بوده است.