انیمیشن دیرین دیرین: شکر میان کلام

شکر میان کلام این قسمت به افرادی که حوضله موضوعات تغذیه و سلامت را ندارند و به نظرشان تکراری است، توصیه نمی شود!