سقوط مرد 92 ساله از ارتفاع 10 کیلومتری

سقوط آزاد مرد ۹۲ ساله از ارتفاع ۱۰ کیلومتری